Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1a Na het versturen van het inschrijfformulier wordt u in het vervolg van deze algemene voorwaarden aangemerkt als ‘Cliënt’ en Sportcentrum Plaza Sportiva als ‘Het Sportcentrum’.
1b Het Sportcentrum noch haar werknemers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van goederen van de Cliënt in en rondom Het Sportcentrum.
1c Het Sportcentrum noch haar werknemers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van letsel, behalve bij het ernstig in gebreke blijven van Het Sportcentrum.
1d Cliënt is aansprakelijk voor het opzettelijk vernielen van eigendommen van Het Sportcentrum.
1e Op officiële feestdagen is Het Sportcentrum gesloten. Tevens behoudt Het Sportcentrum zich het recht voor om tijdens de vakantieperiode de openingstijden aan te passen.

Artikel 2: Lidmaatschap

2a Cliënt is lid vanaf het versturen van het inschrijfformulier voor de periode die Cliënt heeft ingevuld. Na afloop van die periode wordt deze maandelijks stilzwijgend verlengd.
2b Het tijdelijk stopzetten of voortijdig beëindigen van het lidmaatschap is niet mogelijk, behalve in het geval van ernstige ziekte. Hiervoor dient Cliënt een doktersverklaring aan Het Sportcentrum te overhandigen.
2c Bij beëindiging van het abonnement dient Cliënt dit schriftelijk of via de mail aan te geven. Telefonisch is niet mogelijk. Dit om misverstanden te voorkomen.
2d De opzegtermijn bij het beëindigen van het lidmaatschap bedraagt één maand.

Artikel 3: Betalingen

3a De contributie wordt vooraf iedere eerste van de maand geïncasseerd door middel van automatische incasso . Cliënt dient zelf zorg te dragen voor voldoende saldo. Indien het verschuldigde bedrag niet wordt ontvangen als gevolg van bv. onvoldoende saldo wordt de vordering kosteloos nogmaals aangeboden. Hierna word € 9 administratiekosten in rekening gebracht.
3b Bij het uitblijven van betalingen wordt de vordering uitbesteedt aan derden. De kosten hiervoor zijn voor de Cliënt.
3c Bij betalingsachterstand mag Het Sportcentrum de Cliënt de toegang weigeren.