• Algemene Voorwaarden Plaza Sportiva.

De heer R. Ketelaar handelend onder de naam Plaza Sportiva (hierna: Plaza Sportiva) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69612005 en is gevestigd aan De Slatten 32 (8431BE) te Oosterwolde. 

 • Artikel 1 – Begrippen
 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Lid tot het verrichten van Diensten door Plaza Sportiva.
 3. Abonnement: het maandelijkse of jaarlijkse fitnessabonnement waarmee Lid gebruik kan maken van de fitnessruimte van Plaza Sportiva.
 4. Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan de Diensten.
 5. Diensten: de Diensten van Plaza Sportiva zijn get ter beschikking stellen van een fitnessruimte apparatuur en oefenmiddelen in de breedste zin van het woord.
 6. Dienstverlener: Plaza Sportiva h.o.d.n Plaza Sportiva biedt Diensten aan Lid hierna: Plaza Sportiva.
 7. Lid: de natuurlijke- of rechtspersoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Plaza Sportiva heeft aangesteld, of waaraan Plaza Sportiva een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan. Wanneer wordt gesproken over afspraken tussen Plaza Sportiva en Lid wordt hieronder tevens verstaan afspraken gemaakt met de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van Lid voor zover Lid de leeftijd van 16 jaren nog niet heeft bereikt.
 8. Overeenkomst: elke Overeenkomst of Abonnement en andere verplichtingen tussen Lid en Plaza Sportiva, alsmede voorstellen van Plaza Sportiva voor Diensten die door Plaza Sportiva aan Lid worden verstrekt en die door Lid worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Plaza Sportiva waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

 • Artikel 2 – Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Plaza Sportiva, elke Overeenkomst tussen Plaza Sportiva en Lid en op elke dienst die door Plaza Sportiva wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Lid de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Plaza Sportiva aan Lid aangeven op welke wijze Lid de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Plaza Sportiva is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Lid.
 5. De minimale leeftijd van Lid dient 18 jaar te zijn, tenzij de minderjarige van 17 jaar of jonger uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verkregen van zijn/haar ouder(s) en/of wettelijke verzorger.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval Plaza Sportiva niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

 • Artikel 3 – Het Aanbod
 1. Alle door Plaza Sportiva gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Plaza Sportiva is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Lid schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Plaza Sportiva het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Lid om een voor Plaza Sportiva gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Lid in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 • Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst
 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Lid een Aanbod c.q. Overeenkomst van Plaza Sportiva heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Plaza Sportiva te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
 2. Plaza Sportiva is niet gehouden aan een Aanbod indien Lid redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Lid geen rechten ontlenen.
 3. Indien Lid een reeds bevestigde Overeenkomst annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Lid.
 4. Elke Overeenkomst die met Plaza Sportiva wordt aangegaan berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Plaza Sportiva is verbonden.
 5. Lid heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Plaza Sportiva met toestemming van Lid reeds een aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Lid ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
 6. Indien de Overeenkomst door meerdere leden wordt aangegaan, is elke Lid afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 7. De Overeenkomst is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

 • Artikel 5 – Aanmelding
 1. Aanmelding vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te overhandigen/verzenden. Na ontvangst door Plaza Sportiva van het inschrijfformulier vangt het lidmaatschap aan op de datum die door Lid op het in schrijfformulier is ingevuld. Indien Lid geen datum heeft ingevuld, gaat het lidmaatschap op de dag van ontvangst van dit inschrijfformulier. Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 19,50 en wordt automatisch met het incasso geïncasseerd, dit gebeurd altijd per 1ste van de maand.
 2. Als het maximumaantal leden is bereikt, wordt Lid op de wachtlijst geplaatst. Lid krijgt bericht van Plaza Sportiva zodra het lidmaatschap kan aanvangen.
 • Artikel 6 – Duur van de Overeenkomst
 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een bepaalde tijd is aangegaan. De Overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd, tenzij Lid heeft aangegeven de Overeenkomst te willen beëindigen. Een maandabonnement of abonnement voor onbepaalde tijd wordt steeds verlengd met een maand. Een jaarabonnement wordt na het verstrijken van de duur omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
 2. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekende brief/mail schrijven of via het opzegformulier op de website beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Het tussentijds beëindigen van een jaarabonnement is niet mogelijk.
 3. Zowel Lid als Plaza Sportiva kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Lid.
 4. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Lid onverlet voor zover Plaza Sportiva ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Lid dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 5. Zowel Lid als Plaza Sportiva kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval Plaza Sportiva in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of desbetreffende onderneming van Plaza Sportiva eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Plaza Sportiva nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
 6. Indien Lid geen gebruik maakt van de mogelijkheden die het Abonnement biedt, vindt er geen restitutie van reeds betaalde gelden, noch ontslag van betalingsverplichting plaats. Dit geldt ook voor verhuizingen, ziektes, blessures en andere lichamelijke en/of psychische ongemakken. 

 • Artikel 7 – Uitvoering van de Dienstverlening
 1. Plaza Sportiva zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Plaza Sportiva staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Plaza Sportiva de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Lid. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Lid verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Plaza Sportiva aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Plaza Sportiva heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is Plaza Sportiva niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Lid op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Plaza Sportiva, is Lid gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. Plaza Sportiva is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Plaza Sportiva Lid tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Lid verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Plaza Sportiva aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Lid niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Plaza Sportiva of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Lid komen, sprake is van vertraging heeft Plaza Sportiva recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Lid.
 8. Eenieder dient zich te houden aan de opgegeven huisregels van Plaza Sportiva. Overtreding hiervan kan tot gevolg hebben dat de Overeenkomst wordt ontbonden en Lid de toegang tot de locatie van Plaza Sportiva wordt ontzegd. De huisregels van Plaza Sportiva staan op de website van Plaza Sportiva en zijn bij de balie van de Plaza Sportiva -vestiging te verkrijgen.
 9. Indien een medewerker een instructie geeft aan Lid is Lid gehouden om deze (redelijke) instructies op te volgen.
 10. Ingeval van onderhoud aan de locatie van Plaza Sportiva is Plaza Sportiva niet aansprakelijk voor het niet beschikbaar zijn van de locatie. Nimmer is Lid gerechtigd tot enige restitutie van reeds betaalde gelden of enige schadevergoeding.

 • Artikel 8 – Verplichtingen Lid
 1. Lid is verplicht alle door Plaza Sportiva verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de Diensten en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Plaza Sportiva niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Lid.
 2. Plaza Sportiva is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Lid te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Plaza Sportiva verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Plaza Sportiva voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. Plaza Sportiva kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Plaza Sportiva gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Lid. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Lid dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Plaza Sportiva.
 4. Lid heeft een meldplicht aangaande (potentiële) gezondheidsrisico’s met betrekking tot het sporten. Lid is verplicht voor aanvang van een training of voordat hij de apparaten van Plaza Sportiva gebruikt, aan Plaza Sportiva aan te geven indien hij last heeft van blessures en/of medicijnen gebruikt waardoor hij niet op normale wijze deel kan nemen. Lid is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het niet, niet tijdig en/of niet volledig doorgeven van deze informatie.
 5. Alle (lichamelijke) schade ten gevolge van het gebruiken van de apparaten en/of faciliteiten alsmede deelname aan de groepslessen is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Lid.
 6. Lid dient zich aan de huisregels te houden. Bij gebreke hiervan is Plaza Sportiva gerechtigd om Lid de toegang tot Plaza Sportiva voor onbepaalde tijd te ontzeggen. De huisregels worden bij inschrijving kenbaar gemaakt aan Lid en zijn te allen tijde in te zien op de fysieke locatie en op de website.
 7. Lid is verplicht passende sportkleding te dragen en de door Plaza Sportiva opgestelde hygiëne-eisen in acht te nemen wanneer hij gebruikmaakt van de faciliteiten van Plaza Sportiva. Bij gebreke hiervan heeft Plaza Sportiva het recht Lid hierop aan te spreken en hem het gebruik van de faciliteiten te ontzeggen, totdat Lid deze verplichtingen alsnog nakomt.
 8. Het gebruik van de faciliteiten van Plaza Sportiva is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid. Lid is verplicht zich te allen tijde aan de instructies en veiligheidsvoorschriften van Plaza Sportiva te houden.
 9. Lid dient op de hoogte te zijn van alle regels die van toepassing zijn op zijn lidmaatschap en deelname aan de faciliteiten van Plaza Sportiva.

 • Artikel 9 – Gebruik fitnessapparaten
 1. Lid is verplicht om een handdoek mee te nemen en te gebruiken in de fitnessruimte en de leszalen. Bij gebruik van een fitnessapparaat, dient de handdoek over de zitting gelegd te worden, tenzij anders aangegeven bij het betreffende fitnessapparaat.
 2. Nadat het fitnessapparaat gebruikt is, dient Lid het fitnessapparaat schoon achter te laten. Lid kan hierbij gebruik maken van de aanwezige schoonmaakmiddelen.
 3. Het is niet toegestaan om meerdere fitnessapparaten tegelijkertijd bezet te houden.
 4. In geval van onderhoud aan de beschikbaar gestelde apparaten is Plaza Sportiva niet aansprakelijk voor het niet beschikbaar zijn van deze faciliteiten. Nimmer is Lid gerechtigd tot enige restitutie van reeds betaalde gelden of enige schadevergoeding. Lid kan gebruik maken van de andere beschikbare faciliteiten en/of vervangende fitnessapparatuur.

 • Artikel 10 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen
 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Lid nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Lid te komen, is Lid verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Plaza Sportiva is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Lid verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Plaza Sportiva, Plaza Sportiva een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Lid.
 • Artikel 11 – Prijzen en betaling
 1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw).
 2. De kosten van een Abonnement worden op basis van automatische incasso de eerste van de maand geïncasseerd.
 3. Incasso’s worden altijd doorberekend tot het einde van de maand.
 4. Lid is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Lid door Plaza Sportiva ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. Lid kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 6. Plaza Sportiva is gerechtigd om de geldende prijzen en lidmaatschap tarieven jaarlijks te indexeren of anderszins te verhogen en door te voeren bij leden wiens lidmaatschap op grond van artikel 6 lid 1 van deze algemene voorwaarden is verlengd. In werking tredende btw-verhogingen worden terstond bij ieder Lid doorgevoerd. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 7. Lid dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van ten hoogste 14 dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Plaza Sportiva.
 8. In geval van persoonlijk faillissement, of verzoek tot betaling jegens Lid wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Lid uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.
 9. In het geval van een door de overheid opgelegde lockdown als gevolg van een pandemie of epidemie, zal de maand of betaal periode waarin de lockdown van kracht wordt niet gerestitueerd worden.

 • Artikel 12 – Incassobeleid
 1. Wanneer Lid niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, zal Lid eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Lid in verzuim is, Plaza Sportiva zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Plaza Sportiva meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Lid. Voor het niet kunnen incasseren leggen wij 9,- administratie op.

 • Artikel 13 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
 1. Plaza Sportiva gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Lid en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Plaza Sportiva de betrokkene hierover informeren.
 2. Lid is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Plaza Sportiva verwerkt worden. Lid staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Lid Plaza Sportiva tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Plaza Sportiva op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
 4. Lid is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat Plaza Sportiva te allen tijde toezicht houdt op de sportlocatie middels camera’s die 24 uur per dag beelden maken. Deze beelden worden gemaakt ten behoeve van de veiligheid van het Lid en Plaza Sportiva zelf, alsmede ter voorkoming van diefstal. Lid wordt dan ook gefilmd in alle openbare ruimtes van Plaza Sportiva. Indien Lid niet gefilmd wenst te worden kan hij geen gebruik maken van de faciliteiten in de locatie van Plaza Sportiva. Nimmer is Plaza Sportiva enige schadevergoeding verschuldigd wegens het filmen van Lid. Lid is er tevens mee bekend dat indien hij de huisregels van Plaza Sportiva en/of de wet- en regelgeving overtreedt, de beelden aan de politie overlegd kunnen worden. De camerabeelden worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk, doch maximaal 7 dagen. Ingeval van het vastleggen van een incident, is Plaza Sportiva gerechtigd de beelden langer te bewaren tot het betreffende incident is afgehandeld.
 5. Het is Lid verboden om in en rondom de locatie foto’s en/of beelden van anderen te maken. Bij overtreding hiervan is Plaza Sportiva gerechtigd om de Overeenkomst per direct op te schorten of te beëindigen.

 • Artikel 14 – Opschorting en ontbinding
 1. Plaza Sportiva heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Lid nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Plaza Sportiva gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. Plaza Sportiva is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Lid in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Lid schriftelijk worden bevestigd.
 3. Plaza Sportiva is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Lid voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Lid verplicht om Plaza Sportiva te vergoeden voor elk financieel verlies dat Plaza Sportiva lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Lid.
 • Artikel 15 – Overmacht
 1. Plaza Sportiva is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Plaza Sportiva wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Plaza Sportiva, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Lid of diens derden aan Plaza Sportiva zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen (ten gevolge van een pandemie of epidemie), (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Plaza Sportiva of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Plaza Sportiva buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Lid worden betaald. Plaza Sportiva is niet verplicht om Lid te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 • Artikel 16 – Beperking van aansprakelijkheid
 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Plaza Sportiva alleen geacht te bestaan indien Plaza Sportiva dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Plaza Sportiva, is Plaza Sportiva uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Lid Plaza Sportiva binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Plaza Sportiva deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Plaza Sportiva in staat is om adequaat te reageren.  
 3. Indien het verrichten van Diensten door Plaza Sportiva leidt tot aansprakelijkheid van Plaza Sportiva, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd (over een maximale periode van 12 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis), doch slechts ten aanzien van de door Lid geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Plaza Sportiva. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. Plaza Sportiva sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Plaza Sportiva is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Plaza Sportiva is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging of vermissing van (persoonlijke) eigendommen in en rondom de locatie van Plaza Sportiva .
 6. Lid is aansprakelijk voor alle schade die hij heeft toegebracht aan de locatie en/of de fitnessapparatuur van Plaza Sportiva.
 7. Ook is Plaza Sportiva niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel ontstaan door blessures, deelname aan de small group trainingen en/of ongelukken. Elke deelname van Lid c.q. Deelnemer vindt plaats op eigen risico en verantwoordelijkheid van de deelnemende persoon. Lid/Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de keuze die hij/zij maakt om een apparaat te gebruiken of deel te nemen aan een small group training. Ingeval van deelname door mindervalide personen dient de betreffende begeleider en/of wettelijke vertegenwoordiger te allen tijde zorg te dragen voor passende begeleiding of op mededeling van een van instructeurs van Plaza Sportiva. Eventuele blessures of medicijngebruik dienen vooraf aan het gebruik van de apparaten c.q. les kenbaar gemaakt te worden aan de instructeur. Plaza Sportiva is nimmer aansprakelijk voor  (lichamelijke) schade hieruit voortvloeiende.
 8. Lid is op de hoogte dat de locatie van Plaza Sportiva niet altijd bemand is. Ondanks dat er niet altijd een instructeur aanwezig is, is Lid nog altijd zelf verantwoordelijk voor het gebruik van fitnessapparatuur en eventueel lichamelijk letsel dat het gebruik van de apparatuur met zich meebrengt.
 9. Lid vrijwaart Plaza Sportiva voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Lid aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Plaza Sportiva geleverde Diensten, tenzij Lid kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Plaza Sportiva.
 10. Enige door Plaza Sportiva opgeleverde adviezen, op basis van door Lid onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Plaza Sportiva.
 11. De inhoud van het opgeleverde advies van Plaza Sportiva is niet bindend en slechts adviserend van aard. Lid beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Plaza Sportiva opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Lid. Lid is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Plaza Sportiva. Plaza Sportiva is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 12. Indien door of namens Lid een derde wordt ingeschakeld, is Plaza Sportiva nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Lid ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Lid ingeschakelde derde in Plaza Sportiva haar eigen advies.
 13. Plaza Sportiva staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Plaza Sportiva verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 14. Alle aanspraken van Lid wegens tekortschieten aan de zijde van Plaza Sportiva vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Plaza Sportiva binnen een jaar nadat Lid bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Plaza Sportiva.

 • Artikel 17 – Intellectuele Eigendomsrechten
 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Plaza Sportiva waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Plaza Sportiva en worden niet overgedragen aan Lid tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Plaza Sportiva worden overgedragen aan Lid, is Plaza Sportiva gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Lid. Een dergelijke vergoeding dient door Lid te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Lid verboden om alle werken stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Plaza Sportiva rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Plaza Sportiva. Indien Lid wijzigingen wenst aan te brengen in door Plaza Sportiva opgeleverde zaken, dient Plaza Sportiva expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 4. Het is Lid verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Plaza Sportiva rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

 • Artikel 18 – Vrijwaring en juistheid van informatie
 1. Lid is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Plaza Sportiva verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Plaza Sportiva zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Lid vrijwaart Plaza Sportiva van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Lid vrijwaart Plaza Sportiva voor alle aanspraken van Lid, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Lid vrijwaart Plaza Sportiva voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Lid, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Lid verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Lid jegens derde(n).
 5. Indien Lid elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Plaza Sportiva verstrekt, garandeert Lid dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 • Artikel 19 – Klachten
 1. Indien Lid niet tevreden is over de Diensten van Plaza Sportiva of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Lid verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen alleen schriftelijk gemeld worden via info@sportcentrumplazasportiva.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Lid voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Plaza Sportiva de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Plaza Sportiva zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 • Artikel 20 – Toepasselijk recht
 1. Op de rechtsverhouding tussen Plaza Sportiva en Lid is Nederlands recht van toepassing.
 2. Plaza Sportiva heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Lid hiervan op de hoogte stellen.

 L.A Gym heeft het recht deze algemene voorwaarden en de huisregels eenzijdig te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per direct ,gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap op grond van artikel 6.1is verlengt.

 1. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Plaza Sportiva en Lid, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

 Oosterwolde, 22 mei 2023.